UPDATE: Felicitări câștigătorului – Cristian Țăranu. Puteț urmări extragerea mai jos.

Perioada: 2 – 20.12.2021

Secțiunea 1 –  Organizatorul

1.1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numită în cele ce urmează “Campania”) este compania Curtea Veche Publishing cu sediul  în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35 numită în cele ce urmează „Organizator”.

1.2. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.

1.3. Tombola se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții, denumit în cele ce urmează „Regulamentul Oficial”.

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul Curtea Veche Publishing, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

Secțiunea 2 –  Durata şi locul de desfăşurare ale tombolei

2.1. Tombola „Jimy și Fenderică” se desfăşoară în perioada 10 – 20.12.2021, într-o singură etapă.

2.2. Tombola este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul site-ului www.curteaveche.ro

Secțiunea 3 – Drept de participare

3.1  Tombola este deschisă oricărei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

a. să aibă domiciliul stabil în România;
b. angajații organizatorului, ai distribuitorilor acestuia şi ai altor companii implicate în Tombolă, precum şi rudele până la gradul al II lea inclusiv ale acestora (copii/părinți, frați/surori, bunici/nepoți de gradul al doilea) sau soțul/soția nu au dreptul de a participa la Tombolă;
c. se pot înscrie în vederea participării la tombolă numai persoanele fizice (Participanții) cu domiciliul sau reședința în Romania și care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10.12.2021, inclusiv.

Secțiunea 4 –  Regulamentul oficial al Tombolei

4.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a tombolei, în oricare dintre următoarele modalități:

a. în format electronic;
b. prin accesarea site-ului https://www.curteaveche.ro/blog/;
c. în urma unei solicitări scrise trimise la adresa organizatorului Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Tombola poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Tombolei. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul https://www.curteaveche.ro/blog/.

Secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare a tombolei

5.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Tombolă, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus;
b. înscrierea se va face exclusiv în perioada Tombolei menționată la Secțiunea 2 de mai sus.
c. participanții trebuie să comande de pe www.curteaveche.ro cel puțin un exemplar din cartea pentru copii „Jimy și fenderică” de Cristiana Petre, cu ilustrații de Andra Badea, în perioada menționată la Art. 2.1;
d. participanții trebuie să achite cartea achiziționată prin card online sau ramburs;
c. sunt valide doar comenzile care sunt achitate și confirmate ca fiind livrate și primite de către participanți.

5.2. Comandarea mai multor exemplare din cartea „Jimy și Fenderică” nu atrage după sine mai multe șanse de câștig. Fiecare participant are o singură înscriere validă în tombolă, indiferent de numărul de exemplare comandate.

5.3. Toate participările valide vor intra în tragerea la sorți, care va avea loc după finalizarea perioadei de înscriere.

5.4. Tombola se încheie la ora 23:59, în data de 20.12.2021.

5.5. Orice înscriere ulterioară acestei date este nevalidă.

5.6. Înscrierile efectuate în cadrul perioadei vor intra automat în tombolă pentru premiul aferent respectivei perioade, premiu ce va fi trimis câștigătorului prin curier.

5.7. Publicarea câștigătorilor se face după încheierea perioadei de înscriere, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2022.

5.8. Anunțarea câștigătorilor se va face pe pagina web www.curteaveche.ro/blog și prin intermediul adresei de email sau a numărului de telefon folosit la comandă.

5.9. Participantul este unic responsabil asupra unor consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării în această tombolă;

Secțiunea 6. Premiile şi valoarea premiilor

6.1 În cadrul tombolei „Jimy și Fenderică” se va trage la sorți un câștigător și două rezerve, și se va acorda un premiu, constând într-o ilustrație originală unicat realizată de către Andra Badea, de 21 x 21 cm.

6.2. Premiul nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

6.3. În cazul imposibilității validarii unui posibil câștigător extras conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător nicio altă rezervă, îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

Secțiunea 7. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor

7.1. Premiul va fi acordat prin tragere la sorți, utilizând random.org, un program computerizat specializat de extragere aleatorie, și câștigătorul va fi anunțat, după finalizarea perioadei de înscriere, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2022, pe pagina web www.curteaveche.ro/blog.

7.2. La tragerea la sorți participă toate înscrierile valide înregistrate pe perioada de desfășurare a campaniei.

7.3. În cadrul acestei Campanii se va extrage un câștigător și două rezerve

7.4. Câștigătorii nu vor putea fi validați, apelându-se astfel la prima rezervă în ordinea în care acestea au fost desemnate, în următoarele condiții:

a. dacă potențialul câștigător nu a îndeplinit toate condițiile din prezentul regulament;
b. dacă un câștigător nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat;
c. dacă datele de contact furnizate nu sunt reale și/sau nu permit, din orice motiv, contactarea potențialilor câștigători în perioada relevantă și/sau trimiterea premiului, conform prezentului regulament.

7.5. În cazul în care nici potențialul câștigător şi nici rezervele aferente nu pot fi validați, premiile nu se vor acorda, rămânând în posesia Organizatorului. Prin înscrierea în tombolă, participanții îşi asumă răspunderea ca datele corespunzătoare contului personal pe www.curteaveche.ro le aparțin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau a unor date care aparțin altor persoane.

Sectiunea 8 –  Intrarea în posesia premiului

8.1. Câștigătorul va fi publicat pe pagina web www.curteaveche.ro/blog.

8.2. După anunțarea câștigătorului, acesta va fi contactat și prin intermediul adresei de email sau a numărului de telefon pe care le pun la dispoziția organizatorului, prin intermediul comenzii plasate pe www.curteaveche.ro.

8.3. În cazul în care potențialul câștigător nu a contactat Organizatorul în cele 48 de ore după afișarea listei de câștigători, Organizatorul va atribui premiul rezervei aferente.

8.4. Premiul nu este transmisibil altor persoane.

8.5. Premiul va fi expediat prin curier către câștigător în maximum 15 zile lucrătoare de la validarea acestuia.

Secțiunea 9 – Angajamente

9.1. Participarea la această promoție implică acceptul participanților ca numele și prenumele să poată fi utilizate ulterior de Organizator în alte materiale publicitare, incluzând dar nelimitându-se la pagina de Facebook https://www.facebook.com/CurteaVechePublishing și pagina de Instagram https://www.instagram.com/curteavechepublishing/ și site-ul www.curteaveche.ro

Secțiunea 10 – Răspundere

10.1 Prin participarea la Campanie participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoştință şi este de acord cu următoarele:

a. participantul este singur răspunzător pentru orice declarație făcută în legătură cu Campania sau cu oricare dintre datele sale personale;
b. participantul declară că nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
c. participantul este conştient de condițiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății şi integrității sale corporale şi/sau a celor din jur.

Secțiunea 11 – Datele cu caracter personal

11.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata Campaniei.

11.2. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislatia în vigoare.

11.3. Participantul la Campanie are, conform Regulamentului UE  nr. 679/2016 și Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor  şi dreptul de opoziție. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datata şi semnată, către Organizator, la sediul social al acestuia, menționat la Secțiunea 1 de mai sus.

11.4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

Secțiunea 12 – Taxe si impozite 

12.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuţii sociale datorate conform legii) în legătura cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului acestuia.

12.2. Organizatorul ia act de faptul că în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obţinute de câştigătorul premiului sunt impozabile. În eventualitatea acestui caz, Curtea Veche Publishing., în calitate de Organizator se obligă:

a. să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal;
b. să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor.

12.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca şi câştigător.

Sectiunea 13 – Întreruperea campaniei înainte de termen  

13.1. Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere referitoare la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

Secțiunea 14 – Litigii  

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibiăa, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

14.2. În conformitate cu prevederile Regulamentul UE nr. 679/2016 și cele ale Legi nr. 368/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, subscrisa declarăm că suntem de acord cu prelucrarea lor, în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele noastre personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege, la cererea acestora.