Regulamentul concursului “#EnGarde! Lecția de scrimă cu Ana Maria Brânză”

  1. ORGANIZATORUL concursului este Curtea Veche Publishing S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35, reprezentată prin Grigore Arsene, în calitate de Director General. Decizia de derulare a concursului conform regulilor cuprinse în prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.curteaveche.ro.

Concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul organizatorului, www.curteaveche.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condiţiilor de organizare, corectare și premiere ale concursului.

  1. OBIECTUL CONCURSULUI

Curtea Veche Publishing lansează concursul național „Lecția de scrimă” adresat cititorilor de pe teritoriul României, Concursul este organizat cu scopul de a promova lectura și va recompensa un participant cu o lecție de scrimă cu Ana-Maria Brânză.

  1. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot trimite un e-mail la concurs@curteaveche.ro sau suna la numărul de telefon 031 620 85 80 (lu-vi, 10.00-18.00).

  1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 5 octombrie– 25 octombrie 2018.

  1. PARTICIPANȚI

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia rudelor autoarei și angajaţilor Curtea Veche Publishing, precum şi a membrilor familiilor acestora, rudelor până la gradul IV inclusiv. Concursul este destinat copiilor cu vârsta între 7 (șapte) și 14 (paisprezece) ani (împlinită inclusiv până la data de 25 octombrie 2018).

  1. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

În perioada 5-25 octombrie 2018 vă invităm să vă înscrieți la concursul “#EnGarde! Lecția de scrimă cu Ana Maria Brânză” răspunzând la întrebarea „Care este visul pentru care ai vrea să lupți?” Răspunsurile vor fi trimise la adresa concurs@curteaveche.ro . Sunt acceptate ca răspuns la întrebare textele de până în 1000 de cuvinte și clipurile video de până în 2 minute.

După încheierea perioadei de înscrieri, în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie 2018, câștigătorul va fi ales de către un juriu format din reprezentanți ai editurii și autoare. Criteriile care vor fi luate în considerare în procesul de desemnare al câștigătorului vor fi relevanța și capacitatea de transmitere a mesajului.

Numele câştigătorului concursului va fi anunţat până pe data de 12 noiembrie 2018 pe pagina de Facebook Curtea Veche Publishing, precum și pe blogul Curtea Veche Publishing (www.curteaveche.ro/blog).

  1. PREMIUL

Câștigătorul va avea ocazia să participe la o lecție de scrimă cu Ana-Maria Brânză, autoarea cărții „En garde! Fetița cu masca tricoloră.” Lecția de scrimă va fi organizată de autoare alături de Curtea Veche Publishing la o dată stabilită de comun acord cu câștigătorul, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2018.

  1. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorului, fotografii și filmări din timpul lecției de scrimă cât și materialul câștigător (text sau clip video) pot fi făcute publice și utilizate gratuit în diverse materiale de promovare ale organizatorului.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

  1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati să facă publice numele câștigătorului în cadrul acestui concurs.

Organizatorii se obligă, de asemenea să respecte prevederile Regulamentului nr. 679/ 2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului 679/ 2016, următoarele drepturi:

Dreptul de acces – Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Dreptul la rectificare – Aveţi dreptul de a obţine de la subscrisa, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Aveţi dreptul de a obţine din partea subscrisei ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc.

În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui drept, spre exemplu, prin excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar subscrisa poate refuza ștergerea datelor, dacă prelucrarea (stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale (spre exemplu, activităţi legate de arhiva societăţii), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă de către asociație sau pentru anumite cercetări efectuate de organele publice.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – Aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor sau vă puteţi opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc şi pe care le- aţi fumizat, asociației, într-un format structurat utilizat în mod curent (dacă există) care poate fi citit automat şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea subscrisei.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – în orice moment, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, cu limitările impuse de legea privind asociațiile de proprietari și cele ale legii privind paza și protecția bunurilor.

 

De asemenea, la simpla dumneavoastră cerere, putem șterge datele neobligatorii referitoare la telefon (SMS), mail, adreastfel încât vă vom contacta doar prin intermediul poștei.

Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care consideraţi că drepturile de care beneficiaţi în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteţi adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizatori. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorii nu va mai folosi datele lor personale.

  1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

Leave a comment

Your email address will not be published.